Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och är medlemmarnas möjlighet att påverka de beslut som tas i föreningen. Ett förslag som på en stämma får majoritet, d.v.s. får minst hälften av avlagda röster, beslutas. Vissa beslut kräver kvalificerad majoritet, d.v.s. att minst två tredjedelar av de röstande gått med på beslutet.

En ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året. Då redovisas bland annat föreningens ekonomi. En medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma kan skriftligen lämna in en motion till styrelsen senast 31 januari. På föreningsstämman väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen.

Extra föreningsstämma kan hållas då styrelsen finner skäl till det eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det.

Om en medlem inte har möjlighet att delta på en stämma kan denne låta ett ombud, t.ex. sin make/maka/sambo eller en granne föra dennes talan. Detta ombud måste lämna en fullmakt på stämman. Fullmakt för utskrift finns nedan.