Renovering

Förhållningsregler vid renovering

Läs noggrant igenom nedanstående.
(Länk till anmälan/ansökan om renovering finns längst ner på sidan.)

Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man har nyttjanderätt till ”sin” lägenhet. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen.
Det betyder att vi som bostadsrättsinnehavare måste iaktta vissa regler när vi ska renovera eller bygga om lägenheten.

ALL renovering som inte avser lägenhetens ytskikt (t ex målning och tapetsering) SKA anmälas till styrelsen. För att du skall få lov att göra väsentliga förändringar i din lägenhet är du skyldig att ansöka om detta till föreningens styrelse.
Ansvaret för underhållet av din bostadsrätt delas mellan dig och föreningen och regleras i föreningens stadgar, bostadsrättslagen samt i viss omfattning av föreningens trivsel- och ordningsregler.
Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare är insatt i vad som gäller och det är styrelsens skyldighet att se till att regler etc, enligt vad som nämnts ovan, efterföljs.

Vad är väsentliga förändringar?
Väsentliga förändringar är sådana som t ex berör bärande väggar, som avsevärt förändrar planlösningen eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp.
Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar lägenheten enligt ovan.

Våtrumsarbete
Allt våtrumsarbete ska utföras av en våtrumscertifierad entreprenör. Efter avslutat våtrumsarbete skall kopia av kvalitetsdokumentet tillställas styrelsen.

Ventilation
Lägenhetens ventilation är av typen ”frånluftssystem”. Det betyder att friskluft tas in via ventiler i lägenhetens fönster. Via fläkten på vinden sugs luften ut genom ventilerna i badrum, wc, klädkammare och kök (spiskåpan). I spiskåpan finns ingen fläkt, i stället finns ett spjäll som styrs av en timer som gör att man öka utsuget vid behov.

Vill man byta spiskåpa finns två alternativ:
1. Man byter befintlig spiskåpa till ny av samma typ, dvs kåpa utan fläkt med ett spjäll som kan forceras.
2. Man installerar en kolfilterfläkt. För att detta skall vara tillåtet krävs två saker:
a) Fläkten får absolut inte anslutas till ventilationsröret.
b) Ett begränsningsdon måste monteras på ventilationsrörets mynning
(samma typ som finns i badrum, wc och klädkammare).
Om man ansluter en fläkt direkt till ventilationsröret rubbar det balansen i ventilationen, vilket leder till att matos sprids till badrum, wc och klädkammare.

Styrelsen måste godkänna
Var noga med din beskrivning av vad som skall ändras och bifoga om möjligt en ritning. Styrelsen använder detta underlag för att fatta beslut. Även vid altanbygge, uppsättning av parabolantenn, markis och staket behövs ett godkännande från styrelsen.
Ansökan skall inkomma senast en (1) månad innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan på ett styrelsemöte.
Arbete får ej påbörjas innan du fått styrelsens godkännande.

Om du inte kan uppvisa att renoveringen utförts enligt branschorganisationernas för uppgiften godkänd entreprenör/person kan skadeersättning minska eller helt utebli från försäkringsbolag vid eventuell framtida skada.
Att styrelsen gett tillstånd innebär inte att styrelsen eller föreningen tar över ansvaret för utförandet.

Viktigt att tänka på:
– vatten och/eller avloppsledningar får inte läggas i/bakom vägg, de måste vara utanpåliggande
– vägghängd toalett är inte tillåten
– flytt av golvbrunn får inte göras
– extra avlopp får ej installeras
– vattenburen golvvärme är inte tillåtet att installera, endast elburen golvvärme
– frånluftsventiler får inte sättas igen, ändras eller tas bort
– krypgrundslucka får ej byggas för/tas bort
– montering av markis, parabolantenn eller annan utrustning får ej göras i fasaden
– ingrepp i bärande väggar får ej göras
– ombyggnad av eller ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.

Högljudd renovering, som exempelvis borrning får endast ske mellan kl 08:00 och 18:00 på vardagar och mellan kl 10:00 och 15:00 på lördagar. Sön- och helgdagar bör renovering som medför oljud inte ske.

Hantverkare och byggavfall
Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får under inga omständigheter läggas i föreningens sopkärl. Storsäckar med byggavfall får ej stå på föreningens mark längre än nödvändigt.
Informera hantverkare om att de inte får parkera inne på gårdarna.

Klargörande
Styrelsen kan neka beviljande av renovering om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller om den strider mot föreningens stadgar eller ordningsregler.
Om en tillståndspliktig ändring görs utan tillstånd, kan föreningen kräva att du återställer lägenheten till tidigare skick.
Du står själv ansvarig för ev extra kostnader som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med dina renoverings-/ombyggnadsarbeten.
Styrelsen kan även bevilja en villkorad ansökan, vilket innebär att villkor ställs för att du skall få göra renoveringen.

Har du frågor beträffande renovering eller underhåll är du välkommen att maila styrelsen.

LYCKA TILL MED DIN RENOVERING!

Ansökningsformulär finns nedan (i PDF format):

Ifylld och undertecknad ansökan scannas in och mailas till styrelsen@silfverdalen.se alternativt läggs i brevlådan hos föreningens ordförande alt vice ordförande (se styrelsens sammansättning för adress).