Motioner till föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och på dessa stämmor har medlemmarna möjlighet att påverka de beslut som fattas inom föreningen. I vår förening hålls normalt den ordinarie föreningsstämman i maj varje år.

En medlem som önskar få ett visst ärende behandlat vid föreningsstämman kan skriftligen lämna in en motion till styrelsen. Enligt föreningens stadgar måste motioner ha inkommit till styrelsen senast 31 januari.