Motioner till föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och på dessa stämmor har medlemmarna möjlighet att påverka de beslut som fattas inom föreningen. Föreningens ordinarie föreningsstämma hålls normalt i maj varje år.

En medlem som önskar få ett visst ärende behandlat vid föreningsstämman kan skriftligen lämna in en motion till styrelsen. Vi vill påminna om att motioner måste ha inkommit till styrelsen senast 31 januari.